Algemene

Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze service.

Algemene
Heartpace AB, ingeschreven bij de Zweedse Kamer van Koophandel onder nummer 556575-7530 (hierna te noemen “Heartpace”), biedt services die voornamelijk bestaan uit een softwareproduct voor HR master-data, werknemersgesprekken, evaluaties, HR en salarisonderzoeken, gelijke beloning en competentiemanagement via elektronische communicatie en opslag (hierna te noemen “de Service”).
Deze Overeenkomst is geldig tussen een fysieke of legale persoon (hierna te noemen “de Klant”), die de Service gebruikt, koopt, of er een account opent. De Overeenkomst omvat onder andere de voorwaarden voor het gebruik van de Service. Door het gebruik van de Service via app.heartpace.com, het aangeboden domein, of op andere wijze, stemt de Klant ermee in dat hij gebonden is aan deze Overeenkomst en de onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Heartpace behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te veranderen. Features die de Service uitbreiden of verbeteren, waaronder de lancering van nieuwe tools en middelen, vallen onder deze Voorwaarden. Voor Klanten met een afzonderlijk schriftelijke overeenkomst veranderen de voorwaarden op de manier zoals beschreven in deze overeenkomst en deze voorwaarden prevaleren deze Overeenkomst.
Doorlopend gebruik van de Service na zulke veranderingen houdt tevens instemming in met bindende kracht met deze veranderingen. De Klant kan de meeste recente versie van de gebruiksvoorwaarden lezen op: www.heartpace.com
Het niet nakomen van de gebruiksvoorwaarden kan leiden tot de beëindiging van het account van de Klant.
Accounts die geregistreerd worden door “bots” of andere geautomatiseerde methodes zijn niet toegestaan. De Klant moet de officiële naam, het werkende e-mailadres en andere vereiste informatie van de Klant verlenen om het registratieproces te kunnen afronden. De logingegevens van de Klant mogen alleen gebruikt worden door een individu. Een enkele login gedeeld door verschillende personen is niet toegestaan. De Klant kan zo veel aparte logins voor zo veel personen maken als de Klant zelf wil.
De Klant heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de bescherming van zijn accounts, login details, wachtwoorden, etc. die gebruikt worden in samenhang met de Service.
De Klant staat personen onder de 18 jaar niet toe om de Service te gebruiken. De Klant licht Heartpace direct in wanneer de Klant ongepast gebruik van de service ontdekt.
De Klant kan toegang krijgen tot de Service via een Application Program Interface (API). Elk gebruik van een API, waaronder het gebruik van een API via een product van een derde die toegang heeft tot de Service, is gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, evenals de volgende speciale voorwaarden:
Misbruik van, of het buitensporig uploaden naar de Service via een API kan resulteren in een tijdelijke stopzetting van de API toegang van het account van de Klant. Heartpace bepaalt in dit geval wat er wordt verstaan onder misbruik of buitensporig gebruik van een API.
Het doel van de Service is om het monitoren en documenteren van employee performance te faciliteren. De Klant aanvaardt aansprakelijkheid voor het gebruik van de Service. De Service wordt geboden in haar bestaande staat en volgens bestaande beschikbaarheid.
Technische support wordt alleen geboden aan betalende Klanten, en is alleen beschikbaar via e-mail tenzij anders bepaald in de SLA.
Heartpace gebruikt leveranciers en hosting partners om de nodige hardware, software, netwerk, opslag en gerelateerde technologie die nodig is om de Service aan te kunnen bieden en te kunnen besturen. In het geval dat de Klant services buiten de algemene functionaliteit gebruikt met extra variabele kosten, zoals SMS authenticatie, opslag in een eigen aparte database, management van e-mail buiten het basisvolume, dan draagt de Klant alle extra kosten. Prijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Afhangend van de werkzaamheden van de Klant, mag de technische ontwikkeling en overdracht van de Service, waaronder ook de content van de Klant valt, onversleuteld plaatsvinden en gaan over (a) de overdracht aan verschillende netwerken, en (b) de veranderingen voor het naleven van en het aanpassen aan technische eisen voor het koppelen van netwerken en apparaten. Een voorbeeld van een lagere beveiliging bij data overdracht is het gebruik van openbare netwerken waar Heartpace geen controle heeft over het beheer.
Heartpace garandeert niet dat (i) de Service aan de specifieke eisen van de Klant voldoet; (ii) de Service foutloos werkt zonder tussenkomst of onderbreking; (iii) de resultaten die worden verkregen uit het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
Een geldige creditcard, of acceptatie van een krediet van Heartpace is noodzakelijk om te kunnen betalen voor gebruik.
Heartpace zal de Klant een kalenderjaar van tevoren factureren, tenzij anders overeengekomen. Heartpace factureert elektronisch, gratis, of via een papieren factuur. De Klant stemt ermee in voor de Service te betalen na ontvangst van de factuur, of op een latere datum zoals aangegeven in de factuur. Rente en andere kosten worden verrekend voor de facturen die niet op tijd worden betaald, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Als de Klant zich online inschrijft en het account niet binnen 30 dagen afsluit, wordt de Klant per maand gefactureerd, beginnend op de 30ste dag nadat het account van de Klant oorspronkelijk werd gecreëerd. Als de Klant annuleert vóór het verwerken van de eerste factuur van de Klant op de 30ste dag, worden de kosten niet berekend. Af en toe heeft Heartpace aanbiedingen met andere tarieven en afwijkende betalingstermijnen. Voor deze aanbiedingen worden de voorwaarden vermeld en deze zijn alleen van toepassing op de desbetreffende aanbieding. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden tenzij specifiek vermeld in de offerte.
Voor Klanten die geen schriftelijk contract hebben kunnen de tarieven, waaronder maar niet beperkt tot maandelijkse abonnementskosten veranderen met een aankondigingstermijn van 30 dagen. Deze aankondiging kan op elk gewenst tijdstip plaatsvinden via de veranderingen die worden gepubliceerd op de app.heartpace.com website.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor al het gebruik van de Service in verband met de accounts van de Klant, of het nu wel of niet is goedgekeurd door de Klant.
De Klant is de enige eigenaar van de content en is uitsluitend verantwoordelijk voor alle communicatie content (visueel en schriftelijk) die wordt gebruikt door het account(s) van de Klant. De Klant en gebruikers leven alle wetten na wanneer zij de Service gebruiken, en het zal niet worden gebruikt om mededelingen te versturen of materiaal op te slaan die in strijd is met de wet, gerechtelijke bevelen, of verordeningen die gezien kunnen worden als onethisch of aanstootgevend. De Service wordt niet gebruikt op een manier die de besturing van Heartpace of andere klanten en gebruikers verstoort. Ook al is Heartpace niet verantwoordelijk voor communicatie of content, kan zij de Klant blokkeren als de schending van deze regels wordt ontdekt.
Bij Klanten met een schriftelijke overeenkomst is deze leidend voor het afsluiten van een account en de aankondigingstermijn van een annulering.
In andere gevallen is de Klant zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van het account van de Klant. De aankondigingstermijn is 30 dagen. Het account van de Klant kan alleen worden geannuleerd om te worden beëindigd aan het einde van de kalendermaand. Annulering dient schriftelijk te gebeuren, bijvoorbeeld per e-mail. Alle inhoud van de Klant wordt verwijderd zodra de overeenkomst wordt stopgezet. Dit betekent dat de informatie niet terug kan worden gehaald zodra het account gesloten is. De Klant is verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën van alle informatie die de Klant wil bewaren voordat het account wordt geannuleerd.
Heartpace en haar licentiegevers bezitten alle rechten over de Service en de onderliggende technologie. De Klant mag geen enkel deel van de code of visueel design van de Service doorsturen, spiegelen, kopiëren of hergebruiken.
De Klant en haar gebruikers bezitten alle rechten over alle communicatie die wordt verzonden via de Service en materiaal dat wordt opgeslagen via de Service.
Heartpace bekijkt de communicatie en het materiaal niet van tevoren, maar heeft wel het recht om, op eigen verantwoordelijkheid, bepaalde communicatie stop te zetten of materiaal te verwijderen via de Service als er een aanleiding is om aan te nemen dat het materiaal in strijd is met de wet.
Alle services worden aangeboden in “de bestaande conditie” en “met alle defecten” en zonder garantie. De gebruiker begrijpt en gaat akkoord met het feit dat de services en website van Heartpace worden aangeboden “in de bestaande conditie” en “beschikbaar als dusdanig”.
Heartpace is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals het verlies van goodwill, data of winst, of dekkingskosten die resulteren uit of in verband zijn met het gebruik van de Service.
Echter, als er een mankement is in de Service zal Heartpace dit defect verhelpen met de promptheid die voor deze situatie passend is.
Als de Klant niet in staat is de Service in zijn algemeenheid te gebruiken als gevolg van een defect in de Service, heeft de Klant recht op een passende verlaging van de kosten met betrekking tot de Service, voor de periode vanaf de melding van het defect en de tijd waarin het defect nog bestaat.
Als het defect een gevolg is van nalatigheid van de aanbieder, dan is de aanbieder aansprakelijk voor schade, met de onderstaande beperkingen daargelaten.
De aansprakelijkheid van Heartpace voor directe schade is beperkt tot wat er is betaald door de Klant voor de Service in de zes (6) maanden voordat de schade plaatsvond.
Heartpace is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (i) het gebruik van de Service door de Klant die in strijd is met de overeenkomst of andere voorwaarden voor het gebruik van de Service; (ii) data en informatie verkregen of berichten ontvangen door of via de Service; of (iii) ongeautoriseerde toegang tot of verandering van het account of de datum van de Klant.
Beide partijen ondernemen de nodige stappen om de toepasbare wetten voor de bescherming van persoonsgegevens en integriteit na te leven.
Informatie die Heartpace heeft omtrent de Klant en gebruikers zullen door de Service worden gebruikt voor het verkrijgen van analyses van identificatie en accountmanagement, het produceren van statistieken en voor het voorkomen van fraude/schade.
De Klant komt overeen dat Heartpace, als Verwerker, de persoonsgegevens van de Klant en haar gebruikers zal hanteren. Deze toestemming dekt de persoonsgegevens van de Klant en haar gebruikers die zijn verzameld ten gevolge van het gebruik van de Service door de Klant, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP adres. De persoonsgegevens worden enkel beheerd om Heartpace in staat te stellen de Service aan te bieden. De Klant moet Heartpace ook instructie geven omtrent het hanteren van de persoonsgegevens door Heartpace.
Voor gebruik sluiten beide partijen een Verwerkersovereenkomst, waarin Heartpace de Verwerker is en de Klant de Verantwoordelijke.
Geschillen die voortkomen uit de Service of deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden behandeld door de Stockholm District Court als een exclusief rechtbank. De contractuele bepalingen worden geïnterpreteerd en toegepast volgens de Zweedse wetgeving.
Vragen over deze overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden kunnen gestuurd worden naar support@heartpace.com
Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo