Tillbaks

1:1 Samtal

Att mäta engagemang

22 Mar, 2018

Men hur mäter du anställdas engagemang?

 

Det är en fråga som företagare och ledsning ofta kämpar med. Förutom medarbetarnas engagemang finns andra frågor att tänka på, till exempel hur och hur ofta det behöver mätas. Dessa frågor är värda att utforska till fördel för både anställda och ägare.

 

Så, låt oss ta en titt på några av de sätt som olika organisationer kan mäta medarbetarnas engagemang på. Vanligtvis faller det i två huvudkategorier till lösning. Dessa är (1) standardupplägg med extern leverantör och (2) skräddarsydda lösningar med egna system. Vi börjar med att titta på alternativ som huvudsakligen har köpts från extern leverantör.

 

Standardverktyg för mätning av engagemang

 

Det finns olika standardlösningar att överväga. Men vad betyder det egentligen? Jo, i huvudsak, kan man använda en extern lösning, undersökningen genomförs vanligtvis av extern aktör, som är kopplad till en databas med samlad information från en rad olika organisationer. Du kan sedan jämföra medarbetarnas prestation med dessa företag.

 

Genom att göra det är det lätt att hitta en jämförelse och ta reda på om anställda i huvudsak möter branschen för anställdas engagemang. Det är också fördelaktigt eftersom det gör det möjligt för en ledning att kontrollera om åtgärder som vidtas för att förbättra medarbetarnas engagemang är effektiva ur ett jämförande perspektiv.

 

Standardverktyg använder ofta ganska grundläggande och standardiserade frågor för att mäta medarbetarnas engagemang. Frågeställningar kan handla om de vet vad som förväntas av dem på jobbet, om de har fått erkännande och om deras åsikter betyder något. De grundläggande formuleringarna går inte att ändra eftersom man då förlorar jämförbarheten. Ibland kan man formulera egna frågor som tillägg.

 

Vanligtvis används dessa undersökningar både före och efter ett engagemangsprogram för att ta reda på om insatserna har varit effektiva. Om metoderna för engagemang har varit effektiva, kan man då förvänta sig att se en större grad av engagemang och ett mer positivt svar på frågor som dessa.

 

Externa lösningar tenderar att bli mer kostsamma då det vanligtvis ingår tjänster av konsultativ karaktär.

 

Skräddarsydda lösningar med egna system

 

Alternativt kan man använda sina egna individuella skräddarsydda lösningar för att mäta medarbetarnas engagemang. I huvudsak kommer företaget då att använda sitt eget mätverktyg, skapa egna undersökningar och bestämma när de ska skicka dem ut. En av de främsta fördelarna med denna typ av tillvägagångssätt är att istället för att använda en universell standarduppsättning kan du bestämma vad som är och inte är viktigt att mäta i ditt företag. En skräddarsydd lösning gör det möjligt för en företagsägare att göra detta, med inriktning på ett specifikt område.

 

Du får också en stor flexibilitet eftersom du kommer att kunna få reda på exakt dina frågeställningar kring engagemang. Tyvärr kan den här typen av modeller inte låta dig jämföra din nivå av engagemang med branschens medelvärden. Men kanske din verksamhet inte får några faktiskta fördelar av denna typ av jämförelse. Kanske skulle du hellre tänka på var anställdas engagemang är i din verksamhet idag och var det kan vara om några månader. Med skräddarsydda lösningar kan du se hur din nivå av anställdas engagemang utvecklas relaterat till din egen verksamhet.

 

Intressant är att forskning visar att den enkla processen att faktiskt be om feedback från medarbetarna ökar medarbetarnas engagemang. Så, om en medarbetare märker att t ex en ledning är intresserad  kommer det att ge extra engagemangspoäng. Du kan argumentera för att detta är en ytlig aspekt, men det betyder dock fortfarande att medarbetarna känner sig mer kopplade till företaget. Observera dock fallgropen vi nämner i slutet, om man frågar måste man vara beredd på att göra insatser.

 

En ytterligare fördel är att egna system tenderar att vara kostnadseffektiva. Modern teknik har dragit ned kostnaderna för enkätlösningar väsentligt.

 

Automatisk eller Manuellt utskick

 

Det finns idag många alternativ för att mäta medarbetarnas engagemang rent tekniskt. Du kan t ex välja att automatisera hela mätningen. Med avancerade lösningar är det möjligt för chefer och HR-team att hålla löpande kontroll över hur engagerade medarbetare känner sig.

 

Undersökningar kan skickas ut regelbundetoch ledningen kan alltid få färsk information som de behöver för att hålla sig uppdaterad med potentiella problem i företaget. Eller, lite mindre optimistiskt, kan de få signaler om förändringar i anställdas engagemang.

 

Vissa föredrar ett mer manuell tillvägagångssätt som också har sina fördelar. Genom att mäta anställningsengagemanget manuellt känns hela processen mer personlig, vilket kan påverka medarbetarnas engagemang i sig själv. De kan känna sig mycket mer kopplade till ditt företag om de ser att individer i ledningen faktiskt tar sig ur tiden att utföra temperaturkontroller eller pulsundersökningar.

 

Du kan koppla återkopplingar som upplevs som mer naturliga och ärliga. Naturligtvis väljer många det automatiserade alternativet eftersom det är snabbare och billigare. Här är det dock enkelt att gå fel och börja fråga för frågandets skull snarare än att det faktiskt är relevant att mäta något just då.

 

Hur ofta?

Du måste bestämma hur ofta du ska mäta medarbetarnas engagemang. Företag tror ofta att fler tester kommer att leda till bättre resultat. Särskilt om man också tänker att dessa tester I sig ökar medarbetarnas engagemang. Detta är dock en fallgrop. För många mätningar kommer att irritera dina medarbetare med ett omvänt resultat I engagemang som följd.

 

Svaret på “hur ofta” är också kopplat till hur detaljerad din enkät är. Du kanske bara tänker dig pulsundersökningar. Det här är ett snabbt och enkelt sätt att kontrollera hur medarbetarna känner för en specifik fråga och frågorna är inte särskilt djupgående. En undersökning som denna kommer vanligtvis att ta några minuter att besvara och kan fyllas i online någon gång under arbetsdagen. Enkäter av det slaget kan och bör köras relativt regelbundet för att säkerställa att förhållandena inte ändrats.

 

Mer djuplodande frågeställningar bör ha längre tid mellan genomföranden. Det är till exempel inte ovanligt för arbetsgivare att testa engagemang med undersökningar som innehåller bokstavligen hundratals frågor. Även om det kan tyckas att detta kommer att ge den mest exakta informationen är det vanligtvis tvärtom. Det blir svårt att veta vilken information som är relevant och vad du kan bortse från. Du kommer också att förlora den tidigare omnämnda fördelen, där du bara genom att du frågar får en ökning i anställdas engagemang.

 

Vi hoppas att det här har hjälpt dig att förstå något om hur du kan arbeta med att mäta medarbetarnas engagemang och varför det är viktigt att göra det.

 

I sammanfattning är kanske det bästa sättet att hantera mätning av anställdas engagemang att kontrollera lite oftare med korta och specifika frågeställningar som anställda kan besvara på kort tid. Det är lätt att genomföra med bra program som är lätt för både ledning och medaerbetare att komma åt som en del av en gemensam servicelösning.

 

Slutligen, för att lyckas med alla typer av medarbetarundersökningar måste de återkopplas med redovisning av resultat och eventuella åtgärder som en följd av utfallet. Om det missas kommer  du att få medarbetarnas oengagemang som ett resultat av dina insatser.

 

Vill du läsa mer om hur du kan använda Heartpace för att mäta engagemang, göra utvärderingar och arbeta med feedback så < klicka här >

Team Heartpace

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    © 2022