Tillbaks
Jämställdhet på arbetsplatsen: Utjämna löneskillnader!

Lönekartläggning

Jämställdhet på arbetsplatsen: Utjämna löneskillnader!

12 Sep, 2019

Nyligen skapade Urslula von der Leyen, tysk politiker och tillträdande ordförande för europeiska kommissionen, rubriker genom att konstatera att hennes främsta mål i den nya rollen var att göra jämställdhet mellan män och kvinnor till en hörnsten för hennes uppdrag.

 

Frågorna om jämställdhet på arbetsplatsen och löneskillnader mellan kvinnor och män är inget nytt under solen. I själva verket, baserat på #metoo-rörelsens styrka och att könsbaserade lönegap fortfarande är en realitet, är troligen de här frågorna viktigare och mer angelägna än någonsin.

 

Vi på Heartpace vill erbjuda verktyg och metoder som behövs för att driva jämställdhet på arbetsplatsen liksom riktlinjer för att säkra att du skapar en kultur i din organisation som bygger på jämställdhet. Nedan får du fördjupad information om både potentiella hinder för jämställdhet på arbetsplatsen samt konkreta tips på hur du ska göra för att överbrygga dem.

 

Varför är jämställhet på arbetsplatsen viktigt?

Jämställdhet är inte bara viktigt, utan bör vara en naturlig del av både organisationen och företagskulturen. Många landvinningar har visserligen gjorts, men ändå är glastaket en realitet som håller tillbaka kvinnor och minoriteter från att tjäna rättvis, lika lön och nå högre befattningar och lönenivåer.

 

Kvinnliga löntagare tjänar fortfarande mycket mindre än sina manliga kollegor. Dessutom är kvinnor underrepresenterade i högre chefspositioner. Enligt Payscale tjänade kvinnor 79 cent för varje dollar som männen tjänade. Dessutom skriver Catalyst att globalt innehar kvinnor knappt en fjärdedel (24%) av alla högre chefspositioner.

 

Jämställdhet mellan könen och generell mångfald på arbetsplatsen är avgörande för en jämlik värld, men det är fortfarande lång väg kvar till målet.

 

Vilka är hindren för jämställdhet på arbetsplatsen?

Det finns flera hinder som kan göra det svårt för alla medarbetare att vila på ett jämställt fundament. Här är några av de huvudsakliga hindren:

Erkännande

Många kvinnor har vittnat om att de måste prestera mer på jobbet än deras manliga kollegor för att få uppskattning och erkännande för sina insatser.

I en studie ledd av University of Virginia och Washington State University genomfördes fem olika undersökningar över flera år fick man varje gång en signifikant högre andel kvinnor i USA och UK som höll med, eller höll med mycket i påståendet ”mitt jobb kräver att jag arbetar väldigt hårt”.

 

Kvinnors bidrag på arbetsplatsen kan dessvärre ofta förbli osynligt och inte uppskattat vilket skapar hinder för jämställdhet. 


Mikroaggressioner

Mikroaggressioner är de till synes små diskrimineringarna i vardagen som ackumuleras över tid och får kvinnor att uppleva arbetsplatsen som ojämlik. Det kan vara allt ifrån att regelbundet få sina idéer eller sitt omdöme ifrågasatt, bli misstagen för att ha en lägre assistent-roll eller en förbigående kommentar om utseende. Enligt The Muse vittnar 64% av kvinnorna om mikroaggressioner på jobbet, vilket ökar till 71% för lesbiska kvinnor.

Sexuella trakasserier 

Ett mycket verkligt hinder som kvinnor dessvärre möter är sexuella trakasserier. Enligt i-sight säger 81% av respondenterna att de tror att sexuella trakasserier pågår på de flesta amerikanska arbetsplatser idag samtidigt som 91% inte trodde att det var ett problem på sin egen arbetsplats.

 

Dessutom rapporterade 54% av de undersökta kvinnorna oönskade sexuella inviter/framstötar på arbetsplatsen där 30% av dem vittnade att framstötarna involverade män på jobbet. Så många som 23% av kvinnorna angav att trakasserierna var från en överordnad.

 

 

Hur kan man driva bättre jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen?

Inför nolltolerans för trakasserier

Det kan vara skrämmande att träda fram med en anklagelse om trakasseri i ett bolag. Så många som 94% av dem som säger sig ha upplevt någon form av trakasseri anmälde inte någon incident. I många företag kan klagomålet dessutom ignoreras om det ens anmälts.

 

Börja med att skapa en policy mot trakasserier på arbetsplatsen för att förhindra att något fall händer igen. Medarbetare behöver se och känna att det finns ansvarsskyldighet och verkliga konsekvenser om någon typ av trakasseri äger rum.

 

Här finns några konkreta goda idéer hur man kan implementera en tydlig policy mot trakasserier på arbetsplatsen.

Utjämna löneskillnader 

Det finns många sätt att utjämna lönegapet mellan kvinnor och män i ditt företag. Första steget är att göra en fördjupad analys. Huvudsyftet med analysen är att genomlysa lönen, vem är underbetald och de olika steg som lett till eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor. Du kan använda mjukvara/program för att:

 

 • Segmentera löner efter position, arbetsnivå, kön och andra viktiga faktorer för ditt bolag eller bransch
 • Använda data som samlats för att identifiera trender och särskilt löner som ligger utanför normalkurvan
 • Balansera män och kvinnor på olika chefsnivåer
 • Titta närmare på rekryteringsprinciper. I synnerhet om en medarbetares lön baserades på hennes tidigare lön och hur många förhandlingsrundor företogs för män respektive för kvinnor när de anställdes.

 

I de flesta länderna måste du också följa de lagar som finns angående lönesättning och kön. Du kan läsa mer om policys för lönegapsanalyser och lönekartläggning i olika specifika Europeiska länder i vårt tidigare blogginlägg här.

Verka för balans mellan jobb och fritid

En bra balans mellan jobb och fritid är naturligtvis inte bara viktigt för kvinnor utan givetvis även för män. Policys för balans mellan arbete och fritid kan se väldigt olika beroende på ditt bolags struktur, bransch och till och med geografi.

 

Medarbetare kommer att ha lägre sannolikhet att bränna ut sig, särskilt de som har viktiga prioriteringar på fritiden som vård av barn, äldre föräldrar – som i majoriteten av fallen hamnar på kvinnornas axlar. Faktum är att det finns fortfarande ett gap i mödrars och fäders arbetskraftsdeltagande.

 

Om du googlar på begreppet ”balans mellan jobb och fritid” får du definitioner som omfattar exempelvis:

 

 • Generös tilläggsersättning för sjukfrånvaro och personliga skäl
 • Möjligheter att arbeta hemifrån
 • Flexibla arbetstidsscheman 
 • Förmåner som ges för att främja hälsa och välbefinnande 

 

Dessutom kan riktade medarbetarundersökningar skickas ut för att exakt förstå vad som är prioritet och viktigt på arbetsplatsen. Detta kommer inte endast kvinnor till gagn utan skickar också en tydlig signal att allas röst och behov är hörda och efterfrågade.  

Uppmuntra mentorskap 

Genom att erbjuda mentorskap i form av seniora kollegor som delar med sig av sina erfarenheter och kompetens ger inte bara support till kvinnor utan utvecklar hela verksamheten. 


Det sista du vill är att kvinnor uppger att de känner sig isolerade och åsidosatta. Ett mentorskapsprogram kan öka förståelsen av behovet att stärka kommunikation och nätverkande mellan män och kvinnor; 

såväl mellan olika funktioner som olika chefsnivåer.

 

Faktum är att din verksamhet inte ensam kan lösa all världens problem med diskriminering, men möjlighet finns att ta tydliga steg och erbjuda en arbetsplats som präglas av uppmuntran, tillåtelse och förståelse. 

Inspiration kring hur du tar de första stegen mot en sådan arbetsplats återfinns i denna artikel!

another article on asking for feedback in your organization  

 

Hur Heartpace kan motverka löneskillnader mellan män och kvinnor

Heartpace ger dig en detaljerad analys baserat på din medarbetardata för att bättre förstå skälen till osakliga löneskillnader. Du genererar enkelt rapporter och data som t ex:

 

 • Analys av alla funktioner och löner inom företaget
 • Jämföra funktioner och löner som är kategoriserade på samma nivå men på olika avdelningar
 • Översikt av individer, grupper och avdelningar som är löneledande

 

Klicka på länken för att hitta mer information och tjänster som Heartpace erbjuder när det gäller lönekartläggning och osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. https://heartpace.com/sv/pay.

 

Vi hoppas artikeln har gett insyn och perspektiv kring jämställdhet på arbetsplatsen och vikten att aktivt arbeta med ojämlikheter mellan könen. Dessutom hur du upptäcker om din organisation har halkat efter med dessa frågor och vilken hjälp vi kan erbjuda.

Henrik Dannert

Henrik Dannert

CEO

Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo