Tillbaks

Performance

Performance management är mer än bara gradering

31 Oct, 2018

Performance Management – Att erhålla resultat genom sina medarbetare

 

Att arbeta med verksamhetsstyrning ställer krav på en process som omfattas av att sätta mål, följa upp framstegen och i dialog diskutera såväl deadlines som nästa steg för att genomföra ytterligare förbättringar.

 

Att få ut det bästa av sina medarbetare är en avgörande faktor för att driva en framgångsrik verksamhet. Det innebär att säkerställa att medarbetarnas hela potential lyfts fram och att främja insatser för att hjälpa och stötta. För att uppnå det är det viktigt med regelbunden återkoppling, ofta benämnd med det engelska begreppet ”feedback”.

Feedback sker vid t ex ett utvecklingssamtal, ett målsamtal eller annan typ av strukturerat samtal mellan två eller fler parter. Det brukar ofta vara ett samtal mellan en chef och en medarbetare men kan också vara i ett projektteam där flera deltagare deltar. Det som skiljer dem mot det spontana samtalet är att det ställs krav på en tydlig process, dokumentation och planerad uppföljning.

 

Hur gör du idag? för att mer effektivt förankra verksamhetens långsiktiga mål samtidigt som du uppnår såväl arbetsglädje som goda resultat hos dina medarbetare i organisationen. Och hur använder du de möjligheter som finns att använda digitala verktyg som stöd för ditt arbete?

 

Vilka är de viktigaste funktionerna i ett system för verksamhetsstyrning som utgår från medarbetaren?

 

Ditt digitala verktyg måste först och främst kunna visa på ett antal processer som är kritiska vid verksamhetsuppföljning. Och verktyget måste också vara responsivt, d v s tillgängligt och användarvänligt från alla typer av olika enheter, som t ex läsplattor och mobiler.

 

Att erhålla en korrekt och heltäckande bild av varje medarbetares prestation kommer att vara ett stöd att se vad som behöver åtgärdas på såväl individuell som på verksamhetsnivå. Men också din förmåga att lyfta fram långsiktiga strategiska mål, handlingsplaner och aktiviteter är en avgörande framgångsfaktor.

 

Vilken är din bästa metod för det digitala samtalet?

 

Det finns många olika metoder men att digitalisera tillvägagångssättet ska förenkla och inte krångla till det eller öka på administrationen. Det är också viktigt att förstå att digitaliseringen bidrar till transparens och ställer därmed krav på öppenhet och förankring. I en omvärld där förändringar upplevs gå allt fortare är det viktigt att bygga en kultur där det finns en nära dialog mellan medarbetarna om prioriteringar för att nå satta mål. Det kan det digitala verktyget hjälpa till med.

 

Genom att digitalisera alla relevanta anteckningar och dokument kan såväl chefer som medarbetare snabbt och enkelt ta upp såväl positiva som negativa faktorer som behövs lyftas fram och diskuteras under samtalet. Att enkelt kunna förbereda sig inför ett samtal med stöd av relevanta frågeställningar har visat sig minska gapet mellan bedömningar från såväl chef som medarbetare.

 

Det har dessutom underlättat för att få ett konstruktivt samtal med rätt fokus istället för att man ägnar sig åt att prata om ”fel saker”. När det finns allvarliga meningsskiljaktigheter över utvärderings-resultatet kan t o m ett system trappa ner och nå rättvisa slutsatser för alla inblandade.

 

Men lika konsekvent som du följer upp medarbetarnas prestation och erbjudandet om rätt återkoppling, bör du också granska ditt digitala system och fundera på om du använder det på det bästa sättet. Precis som din verksamhet förändras och växer, finns det med all säkerhet behov av att ändra styrningen så att en tillfredställande balans uppnås

 

Mål och de viktigaste resultaten i din organisation (OKR)

 

Vi har valt att lyfta fram filosofin bakom OKR (mål och viktigaste resultat/Objectives and Key Results), då det är en intressant strategi och förhållningssätt om man är intresserad av verksamhetsstyrning.  Att fokusera på de viktigaste resultaten i en organisation bidrar till att sätta en kultur som hela tiden funderar på vilka prioriteringar som är viktigast.

 

Att använda ett digitalt verktyg underlättar att visualisera de viktigaste målen för medarbetarna och gränssnittet gör det möjligt för alla att få samma målbild. Alla medarbetare kommer att kunna se vad deras nuvarande status är samt vilka målsättningar som är prioriterade.

 

Allt handlar om att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål, eftersom det som är bra för verksamheten är också ofta bra för medarbetaren. Men det ställer krav på enkla och moderna verktyg som bidrar till tydlighet och engagemang.

 

Sammanfattningsvis: 

 

  • Var tydlig och förbättra kommunikationen så att medarbetaren alltid vet vad som förväntas av dem på arbetsplatsen. Det kommer att skapa engagemang och arbetsglädje. Använda därför enkla och moderna digitala verktyg som bidrar till att fokusera på rätt saker.

  • Verksamhetsstyrning behöver inte vara komplicerat. Med rätt strategi och lite kreativitet, kommer du att hjälpa dina medarbetare att erbjuda mer av sin kunskap till en långsiktig framgång för din verksamhet.

  • Säkerställ att ditt digitala verktyg visualiserar för alla medarbetare om verksamhetens vision, strategier och mål. Det bidrar till engagemang, minskar stress och ökar arbetsglädjen.

Henrik Dannert

Henrik Dannert

CEO

Heartpace
gdpr
SCC
    © 2022