Tillbaka till historiklistan

Industry:

Workforcer management software

Plats:

14 länder - HQ i Stockholm

Teleopti utvecklar en programvara för bemanningsplanering som fokuserar på att hjälpa kontaktcenter, backoffice och butiker till bättre kundservice, nöjdare medarbetare och större lönsamhet. Med drygt 200 medarbetare på kontor i 14 länder finns det ett behov av att samla alla kring gemensamma mål, förtydliga och stärka företagskulturen samt öka delaktigheten. Möt Marie Kjellberg, HR Director för Teleopti.

 Varför har ni valt att arbeta med Heartpace?

 

För två år sedan hade vi inget digitalt system för medarbetarsamtal utan sparade information i textdokument. Vi började titta på olika verktyg och blev rekommenderade Heartpace av andra i branschen. Vi letade inte efter ett stort HR-system, utan tyckte att Heartpace med sitt fokus på dialogen mellan chef och medarbetare var intressant.

 

 

Hur arbetar ni med den dialogen?

 

Vi har målstyrda medarbetarsamtal minst två gånger per år, ibland fyra. Utöver det har vi regelbundna uppföljningar. Heartpace erbjuder en väldigt bra mall för att både förbereda och dokumentera samtalen. Det innebär att båda kommer väl förberedda till mötet. Genom att i förväg svara på konkreta frågor ökar förutsättningarna för en bra dialog och ärliga svar kring arbetssituationen. Annars kan det lätt bli att man säger att allt är bra, trots att det egentligen finns saker man borde prata om. Chefens möjlighet att få konkret feedback på sitt ledarskap har också ökat. Att verktyget är helt transparent är också en viktig pusselbit, inte minst från ett GDPR-perspektiv

 

Vad innebär det för verksamheten?

 

De målstyrda samtalen följer en tydlig process, vilket ger en möjlighet att skapa en förståelse och tydlighet kring vart företaget är på väg. De ger också en möjlighet att förstå vad den individuella medarbetaren har för personliga visioner och mål och vilken typ av stöd och coachning som behövs för att nå de målen. Genom att arbeta strukturerat med medarbetarsamtal gör vi det lättare för våra medarbetare att prioritera och vi tydliggör medarbetarens bidrag till verksamheten.

 

 

Vad är utmaningen med att ha kontor i flera länder?

Vi har över 35 nationaliteter anställda på 18 kontor runt om i världen. Vi har mycket distansledarskap och det är alltid en utmaning att leda på distans och ge rätt stöttning till alla medarbetare. Heartpace kan aldrig ersätta det fysiska mötet men verktyget är ett väldigt bra stöd som gör att vi får en bättre kvalitet på våra medarbetarsamtal eftersom vi kan anpassa frågorna efter vår verksamhet och företagskultur. Genom Heartpace säkerställer vi att samtalet täcker alla de områden vi bedömer som viktiga, oavsett var i världen man arbetar.

 

Vilka andra utmaningar står ni inför?

Delar av vår organisation arbetar agilt och med det följer utmaningen att anpassa traditionella HR-processer till det arbetssättet. Vi jobbar bland annat med så kallade retrospectives, en metod för lärande där man utvärderar vad som gått bra och vad som kan förbättras. Vi har en bit kvar med att hitta en bra struktur för samtliga processer. Bristen på kompetens inom IT i Sverige är också en utmaning för oss. Därför behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare, för att kunna rekrytera och behålla rätt personer. Regelbundna medarbetarsamtal är en viktig process för att fånga upp förbättringsområden men också få feedback på vad vi gör bra och ska behålla

 

Vilka tjänster kan du tänka dig att använda i framtiden?

Vi arbetar löpande med våra värderingar och vår företagskultur för att bibehålla dem när vi fortsätter att växa snabbt. Intressanta tjänster i framtiden skulle kunna vara utvärdering 360, coachning och konsulttjänster.

 

 

Har du frågor?

Kontakta oss